Detaljregulering Kvås/Moi, Lyngdal kommune

DETALJREGULERING MASSEUTTAK KVÅS/MOI, GNR/BNR 245/5 (PLANID 202002), LYNGDAL KOMMUNE
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Planområdet
Planområdet er lokalisert på Kvås/Moi i Lyngdal kommune. Området ligger mellom Kvåseveien og Lygna nord for Moi. Planområdet omfatter deler av gnr/bnr 245/5 og er totalt på ~43 daa. Området er avgrenset som vist på vedlagt kart. Planområdet er uregulert og omfattes av kommuneplanen for Lyngdal. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig område for råstoffutvinning, R2. En mindre del av området er avsatt til LNF-formål. Den nordligste delen av området omfattes av hensynssone sikringssone H120 grunnvannsforsyning.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å videreføre eksisterende uttak av sand i området. Sanden benyttes hovedsakelig i betongproduksjon. Etter uttak skal området løpende tilbakeføres til jordbruksareal. Kommunen har avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Planen vurderes ikke å berøre/komme i konflikt med punktene i § 10 annet ledd i forskriften.

Tiltakshaver
Tiltakshaver er Lindland Maskin AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen  04.05.2020 til Stærk & Co. as, Havnegaten 1,4836 Arendal, eller per e-post:  hk@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes tilStærk & Co. as., v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no