Del av Solberg vestre, område III

Detaljregulering for del av Solberg Vestre område III,
Arendal kommune -  Varsel om igangsatt planarbeid

Det kunngjøres med dette at del av gnr./bnr. 444/218, som vist på kartutsnitt, tas opp til regulering iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Forslagsstiller er Åsbieveien Holding AS.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å regulere området til næringsvirksomhet, herunder lett industri, lager og lignende, forretningsvirksomhet for plasskrevende varehandel og privat tjenesteyting.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til
Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal innen 08.11.19

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no