Detaljregulering Fløyheia, Grimstad

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID
DETALJREGULERING, FLØYHEIA, DEL AV GNR 36 BNR  2 M.FL., GRIMSTAD

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. Pbl. § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. En konkluderer med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften, pbl. § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med pbl. § 17-4.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å legge til rette for 8-10 fritidsboliger med tilhørende anlegg og bygninger, herunder adkomst.  Grønne områder vil bli regulert til LNFR-områder. Bebyggelsen skal tilkoples felles vannforsyning og avløpsanlegg.

Planområde
Området der det planlegges nye fritidsboligtomter ligger i hovedsak på eiendommen med Gnr. 36, Bnr. 2. Adkomsten til planområdet går via Moysandveien. Det vil bli to hovedadkomster inn i feltet. Den ene vil følge en traktorvegtrasè som går over gnr 38 bnr 124. Den andre adkomsten vil gå i forlengelsen av veien inn til gnr 39 bnr 22. Planen vil også berøre deler av gnr/bnr 39/22, 38/82-83 og 39/56. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart. Det er ca. 28 daa stort. Planområdet er avsatt til fritids- og turistformål og LNF i kommuneplanens arealdel. Byggeområdet ble godkjent som fritidsbebyggelse i kommuneplan 2006-2018, men mest sannsynlig har området blitt kodet feil på plankartet. Kommunen er informert om dette.En del av byggeområdet ligger i «aktsomhetsområde marin avsetning». Ny bebyggelse skal forholde seg til bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel.

Forslagstiller
Forslagstiller er Geir og Bente Bjørge. Stærk & Co a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til melding om oppstart
Evt. spørsmål kan rettes til Ellen M Langfeldt Sines, tlf. 99 59 03 26, e-post emls@staerk.no

Merknader til planarbeidet skal sendes til:
emls@staerk.no

Stærk & Co. a.s.
Havnegaten 1
4836 Arendal

Med kopi til:
postmottak@grimstad.kommune.no

Grimstad kommune
Postboks 38
4885 Grimstad

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.

Frist for merknader: 26.10.2018

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no