Tilleggskunngjøring - Campus Grimstad - del av NLT-2

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Det vises for øvrig til kunngjøringsbrev datert 28.08.2018.


Bakgrunn
Bakgrunnen for tilleggskunngjøringen er at det i forbindelse med utsprengning av nedenforliggende næringstomt (del av FKT 1) har blitt revet ut noe mer fjell enn planlagt. Konsekvensen av dette er at det punktvis ikke er tilstrekkelig sideareal for adkomstveien til NKT 2.

Tilleggskunngjøringen omfatter en 5 meter bred parsell av området FKT 1 i områdereguleringsplanen for Campus Grimstad. Denne parsellen vil sikre at hensynet til eventuelt snønedfall vil bli ivaretatt i pågående planarbeider.

Planområdet, med tilleggskunngjøring, er vist på vedlagt kunngjøringskart datert 02.01.2019. Eiendommen som omfattes av planutvidelsen er gnr 4 og bnr 22.

Merknader
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 23.01.2019 til Stærk & Co as,
Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til gjr@staerk.no.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as,
v/ Geir Jonny Ringvoll tlf 37 00 57 59, e-post: gjr@staerk.no.

---------------------------------------------------------------------------------

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.
 
Planområdet
Planområdet er begrenset som vist på oversiktskart i fig. 1 nedenfor og på vedlagte kunngjøringskart. Området består hovedsakelig av et ubebygd skogvokst område. Det er tilgrensede næringsarealer på begge sider av adkomstveien, Grøm Næringspark. I tillegg betjener veien noen eneboliger beliggende mot vest. Planområdet er på totalt ca 38 dekar. Eiendommer som omfattes av planarbeidet er; gnr 204 og bnr 1, del av gnr 4 og bnr 10, 22, 27, 170 samt del av gnr 1 og bnr 24, 261, 279, 294, 342, 351, 372.
 
Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en ny fagskole i Grimstad. Planlagt fagskole er en samlokalisering av dagens fagskoler i Grimstad og i Kristiansand. Fylkesskoletannlegen skal i tillegg integreres i planlagt bygningsmasse. Det skal reguleres inn områder til uteopphold, bil- og sykkelparkering, varelevering og skolebygg. Utbyggingsvolum og høyder vil bli endelig avklart i den videre planprosessen. Man ser for seg bygg i inntil 3 etasjer med et samlet bruksareal på ca 6 500 m2 BTA. Eksisterende adkomstvei fra Øygårdsdalskrysset skal utbedres iht krav i områdeplanen. I tillegg skal det sikres en gangstiforbindelse til Terje Løvåsvei. Planidéen er i samsvar med områdereguleringsplanen for Campus Grimstad. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Grømskogen AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen.
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 26.09.2018
til
Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836
Arendal
eller på e-post til gjr@staerk.no
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co as, v/ Geir Jonny Ringvoll tlf 37 00 57 59, e-post:
gjr@staerk.no.
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen finnes blant saksdokumentene.


Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no