Detaljregulering for del av N/K/T/6- campus - Innovasjonshuset

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningsloven (pbl)§ 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Planområdet
Planområdet ligger på Campus, Grimstad. Planområdet er på ~30 daa, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planen berører hele eller deler av følgende gnr/bnr: 204/1, 3/2, 3/323, 3/325, 3/327, 3/339, 3/340 og 3/345.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende næringsvirksomhet og omfattes delvis av hensynssone H560 naturmiljø og bestemmelsesområde sone B om parkering.

Området omfattes av områdeplanen for Campus Grimstad planid 185 vedtatt 23.05.11. Arealet er regulert til næring/kontor/tjenesteyting (N/K/T/6), varmesentral og grønnstruktur. Det eruoverenstemmelser mellom regulert areal og det som faktisk er bygd i området. For å rydde opp i dette er det tatt med en mindre del av reguleringsplan for universitetsområde, planid 162. Aktuelt areal er regulert til gang- og sykkelvei og kontor/allmennyttig/offentlig. I tillegg omfatter planen en mindre del av reguleringsplan for Campus Grimstad, I4-Helse, planid 271. Aktuelt areal er regulert til grønnstruktur, gangvei og veiformål.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for næring/kontor/tjenesteyting i tråd med formålet i områdeplanen. Planen skal legge til rette for utbygging av en ny «storstue» med 250 – 300 nye arbeidsplasser sentralt beliggende på Campus-området. Innovasjonshuset skal være en arena der akademia og næringsliv kan møtes og synergier kan oppstå. Det ønskes å etablere et høyhus med 8 etg. for å få tilstrekkelig areal til funksjonene bygningen er planlagt å ivareta.

Politisk behandling
Etablering av høyhus som ønsket strider mot høydebestemmelsene i områdereguleringsplanen for Campus og teknisk utvalg og kommunestyret har derfor behandlet planinitiativet før kunngjøring.

Teknisk utvalg vedtok følgende i møte den 13.10.20:
Teknisk utvalg er positive til initiativet om innovasjonshus og mener høyden med 8 etasjer om her er skissert er innenfor hva dette område kan tåle. Teknisk utvalg ser på dette tiltaket som veldig positivt for Grimstad som universitets by ogellers dette med og møte fremtidens behov for flere arbeidsplasser til vår kommune. Dette tiltaket svarer også godt ut det som står i kommuneplanens samfunnsdel.


Kommunestyret vedtok enstemmig følgende i møte den 27.10.20:
Kommunestyret er positive til initiativet om innovasjonshus og mener høyden med 8 etasjer som her er skissert er innenfor hva dette område kan tåle. Kommunestyret ser på dette tiltaket som veldig positivt for Grimstad som universitetsby og ellers dette med og møte fremtidens behov for flere arbeidsplasser til vår kommune. Dette tiltaket svarer også godt ut det som står i kommuneplanens samfunnsdel.  Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU) etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. For nærmere vurdering vises det til planinitiativet.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er J. B. Ugland Eiendomsforvaltning AS. Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen  04.12.2020 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: thk@staerk.no.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Under saksdokumenter finnes planinitiativ, referat fra oppstartsmøte med Grimstad kommune, en nærmere presentasjon av prosjektet og saksprotokoller fra behandling i teknisk utvalg den 13.10.20 og kommunestyret den 27.10.20.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og teknisk utvalg og kommunestyret har derfor behandlet planinitiativet før

kunngjøring. Teknisk utvalg vedtok følgende i møte den 13.10.20:

Teknisk utvalg er positive til initiativet om innovasjonshus og mener høyden med 8 etasjer

som her er skissert er innenfor hva dette område kan tåle.

Teknisk utvalg ser på dette tiltaket som veldig positivt for Grimstad som universitets by og

ellers dette med og møte fremtidens behov for flere arbeidsplasser til vår kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no