Detaljregulering for Hausvik Industriområde, Lyngdal kommune

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. På bakgrunn av at planen utløser konsekvensutredning, kunngjøres det samtidig at forslag til planprogram for Hausvik Industriområde legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Planområdet
Planområdet ligger på Hausvik i Lyngdal kommune, ca. 14 km sør for Lyngdal sentrum. Området som foreslås regulert omfatter hele eller deler av gnr/bnr 9/1, 11/1, 11/2, 11/3, 11/14, 11/23,11/24, 11/25, 11/27, 11/28, 15/18, 19/1, 19/5 og 19/12, og er avgrenset som vis på vedlagte kart. Planområdet er totalt på ~750 daa.

Planstatus
Planområdet er i gjeldende kommuneplan vedtatt 03.09.15 avsatt til nåværende næringsvirksomhet, nåværende havn og framtidig havn. Området utenfor næringsområdet (på landsiden) er avsatt til LNF-formål og bruk og vern av sjø og vassdrag. Det meste av arealet avsatt til næringsvirksomhet omfattes av hensynssone detaljeringssone H910 «Reguleringsplan skal fortsatt gjelde». To områder innenfor planområdet omfattes av hensynssone (H310) – faresone ras og skred. Deler av arealet i vest omfattes av hensynssone friluftsliv (H530).
Planområdet omfatter det meste av reguleringsplan for Hausvik industriområde av 16.12.96 (utarbeidet etter pbl fra 1985). Arealet er i hovedsak regulert til industri, industri/havn, spesialområde parkbelte, spesialområde bevaring og kjøreveg. Atkomstveien er bygget og bare deler av denne tas derfor med i reguleringsplanen. Planområdet berører også en mindre del av reguleringsplan for Hausvikstranda Vestre, Hausvik feriesenter, del av gnr. 9, bnr. 1, 26, 36 m.fl. Arealet er regulert til parkering og LNFR friluftsformål.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planen er å legge til rette for utvikling av området til næringsvirksomhet og havn med forutgående uttak av masser. Gjeldene plan tas med i planleggingen for å se områdetsom helhet og få oppdatert planen i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Se også planprogrammet.

Konsekvensutredning
Reguleringsplanen kommer inn under forskriftens § 6 om planer som alltid skal konsekvens utredes (jf. forskriftens vedlegg I) da planen vil hjemle næringsbygg med et bruksareal på minst 15 000 m2 (pkt. 24). I tillegg er uttak av masser som omfatter uttak av minst 2 millioner m3 omfattet av forskriftens vedlegg I (pkt 19). Det vurderes ikke at pkt 8 i forskriftens vedlegg I kommer til anvendelse da havneanlegget ikke innebærer en nyetablering.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Velde Fjellboring AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen  23.12.2020 til
Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: thk@staerk.no.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn, tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte med Lyngdal kommune finnes under saksdokumenter, eller ved å bruke aktiv link.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Endelig forslag til planprogram vil deretter bli sendt inn til Lyngdal kommune for fastsetting. Selve planforslaget med konsekvensutredning vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen med konsekvensutredning lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no