Detaljregulering for Moland Park, Arendal kommune

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens
(pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Planområdet
Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som hvitt område; dvs. område der reguleringsplan skal gjelde. I forslag til ny kommuneplan er arealene foreslått avsatt til framtidig næring. Arealene ligger innenfor reguleringsplan for Stølen - Sprøkilen av 05.11.86 med seinere endringer. Reguleringsformål er i hovedsak byggeområde som hotell/kontor, industri og forretning/kontor. En liten del av området omfattes av reguleringsplan for E18 Tvedestrand –Arendal av 22.05.14 med seinere mindre endringer. Dette arealet er regulert til LNF-formål.

Planområdet er begrenset som vist på vedlagte kart. Området er på ~ 92 daa og omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420

Formålet med planleggingen
Det planlegges i hovedsak regulert areal til næringsformål der det typisk vil bli oppført større og mindre næringsbygg for lager, håndverksbedrifter osv. og tilrettelagt for utendørs lagringsplass mv. Det skal reguleres inn et grønt areal langs strandsonen til Jovann. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Moland Park AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen  24.05.2019 til
Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no