Detaljregulering for Myra Nærsenter, Arendal kommune

Varsel om igangsetting av planarbeid

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens
(pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3.

Formålet med planleggingen
Planområdet ligger på Myra, øst for Idrettsparken og sør for Myratunet. Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for nærbutikk og muligheter for leiligheter samt servicefunksjoner som eks. frisør, blomsterbutikk, apotek. Det tilstrebes å legge til rette for en sosial møteplass som en del av planleggingen. Mindre leiligheter/hybelleiligheter er aktuelt pga. kort vei til Sam Eyde videregående skole. Området får atkomst fra nord via østre arm i rundkjøringen på fv. 176 Østensbuveien.

Planområdet
Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som kombinert byggeområde (KO35) der det åpnes for formålene bolig, tjenesteyting og forretning. I forslag til ny kommuneplan 2019 - 2029 er området fortsatt foreslått avsatt til kombinert formål, men med føring om at det åpnes for bolig, tjenesteyting og forretning.

Planområdet omfattes for øvrig av kommunedelplan for Myra - Bråstad (2008), der det er avsatt til LNF spredt bolig. Selv om planområdet delvis omfattes av reguleringsplan for Myra - Bråstad (1982), reguleringsplan for Arendal Idrettspark (2009) og reguleringsplan for del av Arendal Idrettspark (2010), der arealet er regulert til blant annet veiformål, jordbruk- og skogbruk, LNF spredt boligbebyggelse og kombinert bebyggelse og anleggsformål, er det kommuneplanens arealdel som er styrende for arealbruken i området. Planområdet er begrenset som vist på vedlagte kart. Området er på ~5 daa og omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 38/21 og 38/249 og 601/176. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Dippner AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen  31.05.2019 til
Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no