Detaljregulering for nye Froland Sykehjem, Froland kommune

Varsel om igangsatt planarbeid

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt , jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3.  Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planen er å hjemle utbygging av nytt sykehjem, rett nord for dagens sykehjem. Tiltakshaver er Froland kommune.

Kunngjøringen, referat fra oppstartsmøte og planinitiativ finnes under saksdokumenter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 04.12.20.

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no