Detaljregulering Krøgenes Nord

Varsel om igangsatt planarbeid og  høring av planprogram

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt over, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Det meldes også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht pbl § 17-4.

Det kunngjøres samtidig at forslag til planprogram for Krøgenes Nord legges ut til offentlig ettersyn iht plan- og bygningslovens § 4-2 og iht forskrift om konsekvensutredninger.

Tiltakshaver er Agder Prosjektutvikling AS.

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for næringsbebyggelse og handel (storhandel). Arealet er på ~100 daa.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift av 21.06.2017. Planforslaget omfattes av forskriftens kap. 2, § 6, bokstav b, vedlegg I, punkt 24.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 17.11.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no