Detaljregulering Sagliene, Laget

DETALJREGULERING FOR SAGLIENE GNR 68 BNR 30 LAGET
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. En konkluderer med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften, pbl § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i samsvar med pbl § 17-4.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å legge til rette for 4-7 nye boligtomter med tilhørende anlegg og bygninger (adkomst, parkering, renovasjon m.v), 2 felles områder for plassering av sjøboder, 1-2 felles brygger, 1 felles lekeplass og felles vannforsyning og avløpsanlegg. Det vil bli regulert en allment tilgjengelig gangveg langs elva. Grønne områder vil bli regulert til LNFR-områder.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til spredt boligbygging med inntil 4 boenheter. Men etter befaringer i marka mener planlegger at det er plass til inntil 7 tomter/frittliggende boliger i området uten at dette går på bekostning av viktige naturverdier og stedets kvaliteter. Den sentrale delen av Laget er bebygd med bolighus, og planområdet grenser til denne bebyggelsen. De nye boligene vil fremstå som en videreføring av eksisterende områder med boliger. Da det må investeres i felles privat infrastruktur, og hele området ønskes tatt i bruk til utbyggingsformål, mener vi det er fornuftig å vurdere en høyere utnyttelse av området enn 4 boenheter slik kommuneplanen legger opp til. En god og høy arealutnyttelse er i samsvar med god arealbrukspolitikk. Utbyggingen vil fortsatt være spredt boligbygging i forhold til kommunesentrum, sosial infrastruktur, osv. Tiltaket vil bidra til å styrke bosettingen i Laget. Se vedlagt foreløpig forslag til arealbruksskisse.

Planområde
Området der det planlegges nye boligtomter ligger på eiendommen med Gnr. 68, Bnr. 30. Adkomsten til boligene er i fra fylkesveg 411 og veien til Lisanden (68/25). Veien til Lisanden ligger på forslagstillers grunn. Forslagstiller/grunneier har rett til å benytte denne som adkomst til boligene.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart. Det er ca. 16 daa stort.

Området er avsatt til spredt boligbygging (LNFBB19) i kommuneplanens arealdel. Det tillates oppført inntil 4 boliger/boenheter i kommuneplanens arealdel, med vilkår om at det utarbeides reguleringsplan. Størrelsen på sjøbod og brygge skal forholde seg til bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen for kystsonens byggeområder. Det planlegges 1 eller 2 felles brygger.

Ingeniørgeolog har vurdert grunnforholdene og ras/skredfaren i og utenfor området og funnet disse i orden for formålet.

Tiltakshaver
Tiltakshaver er Bessfield Eiendom AS v/ Hallvard Sigurdsøn, Risør.
Stærk & Co. a.s. avd. Vegårshei er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til melding om oppstart
Evt. spørsmål kan rettes til Erling I. Aas, tlf. 915 47 813, e-post eia@staerk.no
Stærk & Co AS, Havnegaten 1, 4836 Arendal

Merknader til planarbeidet skal sendes til: eia@staerk.no
Med kopi til : Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4900 Tvedestrand

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.

Frist for merknader: 03.11.2017

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no