Detaljregulering Smørsund-Vesterled 15, Grimstad kommune

Varsel om igangsatt planarbeid

Det kunngjøres med dette at nevnte område, som vist på kartutsnitt, tas opp til regulering iht. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4. Forslagsstiller er Vesterled 15 AS.

Utarbeidelse av reguleringsplan for området utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området til boligformål og næringsformål i samsvar med områdeplanen. Torg, park, uteoppholdsareal m.v. skal også reguleres inn.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller e-post til lrz@staerk.no innen 15.12.19.

 

 

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no