Detaljregulering Tjennheia, Vegårshei

DETALJREGULERING FOR TJENNHEIA, DEL AV GNR 36 BNR 15 VEGÅRSHEI
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. En konkluderer med at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskriften, pbl § 12-3 tredje ledd, jf § 4-2.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg og bygninger; herunder adkomst, parkering, renovasjon, VA-anlegg, gang-og sykkelveier, grøntområder, turveger, felles lekeplass og eventuelt ballbinge.Det planlegges boligbebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger), og muligens noe konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges ca 50 boenheter med adkomst og parkering.Boligbebyggelsen får en sentral beliggenhet i forhold til viktige målpunkter som kommunale tjenester herunder skole og helsetjeneste, forretninger og fritidsaktiviteter. Avstandene er korte og mulighetene for at beboerne går eller sykler vil være store.

Planområde
Området der det planlegges nye boliger ligger på eiendommen med Gnr. 36, Bnr. 15. Adkomsten til boligene er i fra fylkesveg 416.Planområdet avgrenses mellom Storelva i vest, FV416 i nord, grustaket til Nilsen Maskin AS og Nedre Korsdalstjenn i sør, Øvre Korsdalstjenn og gnr. 36, bnr. 4 og eksisterende bolig (36/79) i øst. Området er ca 120 daa stort.
Se vedlagte kart. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål, lnf-formål, veiformål, og bruk og vern av sjø og vassdrag. Områdene langs Øvre og Nedre Korstadstjenn, og Storelva omfattes av restriksjonsområde «byggeforbud langs vassdrag». I øst grenser planområdet inntil reguleringsplan for Ljøstad alt1 med planid 2008012R.  

Tiltakshaver
Tiltakshaver er Fagbo Prosjekt AS, Vegårshei. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til melding om oppstart
Evt. spørsmål kan rettes til Ellen M L Sines, tlf. 99590326, e-post emls@staerk.no

emls@staerk.no

Stærk & Co. a.s.
Molandsveien 35
4985 Vegårshei

Med kopi til:

post@vegarshei.kommune.no

Vegårshei kommune
Molandsveien 11
4985 Vegårshei

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.

Frist for merknader: 03.04.2019

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no