Detaljregulering trafikksikkerhet F415, Simonstad

Varsel om igangsatt planarbeid

 

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt over, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3. Forslagsstiller er Åmli kommune.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter pbl. § 4-1 og forskrift om konsekvensutredning.

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for gang- og sykkelvegløsning langs nordsiden av fv 415 på strekningen Geruldstadkilen – Simonstad næringsareal (som er under planlegging).

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Turid H. Korshavn tlf 930 96 282, e-post: thk@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co. as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til thk@staerk.no innen 24.08.20

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no