Oppstart reguleringsarbeid Sandstien i Normannvik, Tvedestrand

På oppdrag fra Andreas Grimsland og Victoria Hausberg Knutsen og i samsvar med §§ 12-8 og 12-3 i Plan- og bygningsloven, blir det med dette varslet oppstart av privat detaljregulering, samt høring av forslag til planprogram, for del av Gnr. 86, Bnr. 3 i Tvedestrand kommune.

Formål med reguleringsarbeidet.
Formålet med planarbeidet er å regulere for 2 nye hustomter og 2 nye fritidseiendommer i tillegg til 1 eksisterende, bebygd hustomt og 2 eksisterende, bebygde fritidseiendommer. Videre å sette av område for oppføring av 1-3 trehytter (maks 15 m² pr.stk.) og areal for gjenoppbygging av båthus på 86/3. Adkomst ved eksisterende avkjørsel fra fv. 107 og fellesbrygge i vestvendt bukt. Området utvikles med privat vei og VA-nett. Avløp pumpes fra private villastasjoner til det kommunale avløpsnettet. Vanntilkobling til privat vannverk, Krokvåg vannverk. Parkeringsareal for fritidseiendommer avsettes innenfor planavgrensningen. Se vedlagt skisse for tomteplassering, samt referat fra forhåndskonferanse med Tvedestrand kommune.

Planområdet.
Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartskisser (oversiktskart og detaljkart).

Gjeldende planer, føringer.
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål og Landbruk-, Natur- og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR). Utvikling av 2 nye hyttetomter vil således være i strid med overordnet plan. Kommunen åpner for å fremme reguleringsplanforslag for nye og eksisterende tomter med krav om Planprogram og Konsekvensutredning. Forslag til Planprogram og KU er vedlagt varselet.

Merknader til planarbeidet skal sendes til:

Stærk & Co AS
Avd. Vegårshei

Molandsveien 35
4985 Vegårshei
E-post: eia@staerk.no

Nærmere informasjon kan fås på tlf. 915 47 813 (Stærk & co AS)

Tvedestrand kommune
Tjennav 30
Postboks 38
4901 Tvedestrand
E-post: postmottak@tvedestrandkommune.no

Videre saksgang
Etter at varslings og høringsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Planprogrammet vil bli justert og oversendt kommunen for behandling. Planforlaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.

Frist for merknader: 22.05.2018

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no