Vikstøyl hyttegrend, detaljregulering

DETALJREGULERING DEL AV VIKSTØYL HYTTTEGREND, ØST, DEL AV GNR 24 BNR 66 MED OPPRETTEDE EIENDOMMER

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2 og forskriften.

Formålet med planleggingen
Formålet med planleggingen er å regulere fremføring av helårsvei til alle eksisterende tomter i planområdet. Hovedveger skal ha standard tilsvarende skogsbilvei kl 3. Dersom det ikke lar seg gjøre å føre veg frem til en tomt vil det bli planlagt parkering så nærme tomta som mulig. Etter grunneiers ønske vil det bli vurdert en beskjeden fortetting med tilhørende adkomst. Det er ikke strøm i området. Det planlegges derfor ikke vannforsyning og avløp. Ved stikking av veger i marka vil planlegger prøve å finne traseer som er godt tilpasset terrenget og til minst mulig sjenanse for den enkelte hytteeier, og som ikke ødelegger for mulig fremtidig fortetting og fremføring av veger i området. Planen vil ellers bekrefte dagens arealbruk ved valg av reguleringsformål, f.eks. byggeområderfritidsbebyggelse, parkering, turveitraseer/løyper og friluftsområder.

Planområde
Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart. Det er ca. 487 daa stort. Adkomsten til området er fra Fv. 271, Homdromsvegen og Bogenveien. Det er ordnede forhold forkjøp av bruksrett til de private veiene. Området er utlagt til eksisterende byggeområde for fritidsboliger i kommuneplanen, med unntak av grunnen under 1 og ½ hytte nord i planområdet som er utlagt til LNFR. Det er krav om reguleringsplan før ytterligere tiltak kan søkes igangsatt.

Tiltakshaver
Tiltakshaver er Sommerveg øst veglag v/Torgeir Hermansen. Grunneier har samtykket i planarbeidet. Stærk & Co. a.s. avd. Vegårshei er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til melding om oppstart
Evt. spørsmål kan rettes til Erling I. Aas, tlf. 915 47 813, epost eia@staerk.no

Merknader til planarbeidet skal sendes til:
eia@staerk.no
Stærk & Co. a.s.
Havnegaten 1
4836 Arendal

Med kopi til:
post@amli.kommune.no
Åmli kommune
Gata 5
4865 Åmli

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli vurdert. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første behandling i kommunen vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling og godkjenning.
Frist for innsending av merknader: 25.10.2018

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no