Detaljregulering for Hagefjorden Småbåthavn, Tvedestrand kommune

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Planområdet
Planområdet ligger i tilknytning til Hagefjordbrygga på Borøy. Planområdet er totalt på ~43 daa og berører deler av følgende gnr/bnr.: 76/363, 76/257, 76/257/1, 76/196 og 601/110. Det er avgrenset som vist på vedlagt kart og består av bryggeområde, kjøreareal og parkeringsareal. Planområdet er i gjeldende kommuneplan 2017-2029, avsatt til kjørevei, parkering, friområde, offentlig eller privat tjenesteyting og småbåthavn. Området er regulert i gjeldende reguleringsplan «Hagefjordbrygga» planId 130. Området er regulert til trafikkområde i sjø og vassdrag, privat småbåthavn, havneområde, kjørevei, annen veggrunn, parkering, kommunalteknisk virksomhet, industri og fiskebruk.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende bryggeanlegg. Endringen omfatter å flytte den etablerte moloen mot sør og øst for å kunne forlenge bryggene på innsiden av moloen mot sør. Det er ikke behov for å gjøre endringer på landdelen med unntak av feste til ny molo. Men i samråd med kommunen tas det likevel med et større område i planforslaget, da det må gjøres rede for hvilken innvirkning bryggeutvidelsen vil få for parkeringssituasjonen, trafikk, renovasjon, friluftsliv, farled og området for mellomlagring av materialer ol som skal videre med båt. Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen er vurdert ikke å falle inn under forskriftens § 6 om tiltak som alltid skal konsekvensutredes jf. Pkt 24 i vedlegg I. Planen er også vurdert å ikke falle inn under § 8 jf. Vedlegg II, planer som skal vurderes nærmere, eller § 10 planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hagefjorden Brygge AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: emls@staerk.no . Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Ellen M Langfeldt Sines, tlf 99590326, e-post: emls@staerk.no

Planinitiativ samt referat fra oppstartsmøte med Tvedestrand kommune finner du i saksdokumentene.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no