Detaljregulering Knubben, Arendal kommune

Varsel om igangsetting av planarbeid.
Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt over, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf pbl §12-3. Det meldes samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Arendal kommune har konkludert med at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget er vurdert til å omfattes av forskriftens § 8.  Det kunngjøres derfor samtidig at forslag til planprogram for Knubben legges ut til offentlig ettersyn iht pbl § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Formålet med planen er å tilrettelegge for et offentlig tilgjengelig kultur- og opplevelsesanlegg på Knubben som skal kombinere kunnskap, kultur, rekreasjon og mat. Badeanlegg på Knubben skal gjennoppbygges sammen med utomhusområder som blir tilgjengelig for allmennheten. Det blir bygningsmasse som skal benyttes til bevertning, arrangementer og formidling. Det planlegges etablert et mindre småbåtanlegg og kai for fergeanløp.

Forslagsstiller er Knubben Kultur og Aktivitetssenter. Kunngjøringen, referat fra oppstartsmøte, planinitiativ og planprogram kan sees under saksdokumenter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no.

Merknader til planarbeidet, og/eller planprogrammet sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 30.11.22

 

 

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no