Detaljregulering Masseuttak Hillestad

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Hillestad i Tovdal i Åmli kommune. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3.

Bakgrunn
Hensikten med planleggingen er å regulere eksisterende masseuttaksområde på gnr. 9, bnr. 1 iht. plan- og bygningsloven. Når reguleringsplanen er godkjent vil det bli søkt driftskonsesjon. Eksisterende masseuttak er godkjent iht. landbruksforskriften til eget bruk/landbruksformål.

Planområdet
Planområdet ligger nordvest for Hillestad, ved innkjøringen til Hillestadheia i Tovdal i Åmli kommune, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planområdet er i underkant av 50 daa og har adkomst fra fv.3706 over privat bilvei. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Det er ca. 800 og 950 meter til de nærmeste boligene, 1,1 km til planlagt fritidsbebyggelse og 1,7 - 2 km til eksisterende fritidsbebyggelse.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planen er å detaljregulere området til masseuttak med etterbruk landbruksformål. Det er anslått et uttak på 100.000 m³ fast fjell. Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. For nærmere informasjon – se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Hillestadheia AS, v/ Gunnar Hillestad. Grunneier er Eivind Vik Hillestad.
Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/ Erling I. Aas
mob. 915 47 813, e-post: eia@staerk.no.

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no