Masseuttak Jørundland, Åmli kommune

VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID

I samsvar med plan- og bygningslov en (pbl) § 12-8 kunngjøres det oppstart av reguleringsarbeid for masseuttak på Jørundland i Gjøvdal i Åmli kommune. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12- 3.

Bakgrunn
Hensikten med planleggingen er å legge til rette for å utvide eksisterende masseuttak på Jørundland, gnr. 17, bnr. 1. Det er gitt tillatelse til eksisterende massetak med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Virksomheten har driftskonsesjon. Prøver viser at råstoffet har høy kvalitet.

Planområdet
Planområdet ligger på Jørundland, nord i Gjøvdal i Åmli kommune, og er avgrenset som vist på vedlagte kart. Planområdet er på ca. 60 daa, og det har adkomst fra fv. 3384 over privat skogsbilvei. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Nord for planområdet (ca. 900 meter) er det en reguleringsplan for 25 fritidsboliger fra 1981 hvor det er bygd 3 hytter.

Formålet med planleggingen
Hovedformålet med planen er å detaljregulere utvidelse av eksisterende masseuttak med etterbruk landbruksformål og flytting av skogsbilvei bort fra vassdraget Gjøv. Skogsbilveien ligger i dag på en skrent ut mot Gjøv. Område for uttak av masser er ca. 20 daa, område for masselager er ca. 25 daa (mye av det eksisterende lagringsplass) og ca. 15 daa er buffer-, vei- og vassdragsareal. Det er avklart i oppstartsmøte at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning. For nærmere informasjon – se vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.

Forslagsstiller
Forslagsstiller er Solås Maskindrift v/ Nils Harald Jørundland (grunneier). Stærk & Co as er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 31.03.2023 til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal, eller per e-post: eia@staerk.no. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co as, v/ Erling I. Aas mob. 915 47 813, e-post: eia@staerk.no. 

Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no