Vindholmen folkebad

DETALJREGULERING FOR VINDHOLMEN FOLKEBAD ARENDAL KOMMUNE

Varsel om igangsatt planarbeid  

Det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for området vist på kartutsnitt over, jf. plan- og bygningsloven (pbl) §12-8. Området skal detaljreguleres, jf. pbl § 12-3.  Det meldes også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht pbl § 17-4. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Vindholmen. Hovedformålet med planen er å legge til rette for folkebad på Vindholmen. Det kan også bli aktuelt å regulere inn formålet hotell. I tillegg vil det reguleres inn formål i samsvar med områdeplanen, som boliger i form av leilighetsbygg, næringsvirksomhet og tjenesteyting mv. Tiltak i sjø i tilknytning til folkebad skal også vurderes.

Tiltakshaver er Vindholmen Eiendom AS.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Stærk & Co as, v/ Lisbet Rake Zeiffert tlf 90 93 66 20, e-post: lrz@staerk.no. Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Stærk & Co as, Havnegaten 1, 4836 Arendal eller på e-post til lrz@staerk.no innen 06.12.22

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no