Landskapsarkitektur

I landskapsarkitekturen er mennesket og naturen i sentrum. Landskapsarkitekten bidrar med planlegging og formgiving av uteområder i alle typer prosjekter, både på overordnet nivå og detaljnivå og knytter ofte de ulike tekniske fagene sammen. Typiske prosjekter der landskapsarkitekt bidrar er i arbeid med veger og plasser, byrom, barnehager, skoler, privathager, turområder, boligområder, hytteområder, veianlegg, masseuttak, overvannsprosjekter, restaurering av natur og bevaring av natur.

Vi leverer:

 • Landskapsanalyser knyttet til tidlig fase i planleggingen.
 • Illustrasjonsplaner til reguleringsplan.
 • Utomhusplaner til byggeplaner, som viser formgiving av uteoppholdsarealer, materialbruk, møblering, lekeplasser, beplantning, bygg, veier, parkeringsplasser, trapper, belysning, VA, renovasjon, arrondering av nytt terreng (nye høyder) og bevaring av eksisterende terreng etc.
 • Bygningsdetaljer av kantstein, trapper, veier og plasser, murer og andre enkle konstruksjoner, beplantning, fallforhold mm.
 • Beskrivelser til konkurransegrunnlag.
 • Vurderinger rundt plassering av veier, bygninger, uteoppholdsarealer, lekeplasser, hensyn til naturarealer og terrenginngrep i reguleringsplaner etc.
 • Hageplaner - både enkle idéskisser og mer detaljerte planer.
 • Planteplaner.
 • Formingsveiledere.
 • Arbeid med store landskapsinngrep som veganlegg, industriområder og masseuttak for best mulig plassering av inngrepet i landskapet og vurdering av tiltak som kan redusere skadeomfang (arrondering av terreng, tilbakeføring av sidearealer til naturarealer (naturlig revegetering) etc.
 • Konsekvensutredning (KU) for tema landskap etter metodene V712 eller M-1941.
 • Blågrønne løsninger for håndtering av overvann på naturens premisser.
 • Prosjektering av regnbed, omlegging av bekkeløp etc.

Kontaktperson: Daglig leder Jan Lindland eller fagansvarlig Kristine Pedersen-Rise

 

 

 

Stærk & Co as / Havnegaten 1, 4836 Arendal / Tlf: 37 00 57 50 / E-post: post@staerk.no